از كجا بايد فهميد خواست دوست چيست؟
08 مرداد 1390
پرسش (212):
از كجا بايد فهميد خواست دوست چيست تا سر بر اوامرش نهاد؟
پاسخ:
ظاهر شريعت اولين مرتبه خواست حضرت دوست است و نقطه پرواز. مراتب ديگر هم وجود دارد که بايد از طريق عمل به ظاهر شريعت و رعايت ادب، آن را شناخت و دريافت.