انسان کامل
20 ارديبهشت 1391
پرسش (297):
با سلام، انسان کامل چه کسي است؟
پاسخ:
با نام خدا
انسان کامل کسي است که مظهر تمام اسماء و صفات الهي در حد امکان باشد و در تکوين، حدوث، بقا و کمالِ خلق واسطه‌ي ميان آن‌ها و حق تعالي باشد. شرح آن را در منابع مربوط به آن بجوييد. تفصيل بيشتري را در انسان‌شناسي عرفاني آورده‌ام.